Maternity Services and Adoption

Houston

Erika Erickson Headshot Smaller

Erika Erickson, LMSW

Phone
832.331.0671

Erika.Erickson@pchas.org

Dallas/Ft. Worth

Kiara Cabrera Headshot Smaller

Kiara Cabrera, MSW

Phone
972.576.7682

Kiara.Cabrera@pchas.org

Austin

Jamie Hughes Headshot Smaller

Jamie Hughes, LMSW

Phone
512.201.4051

jamie.hughes@pchas.org